Privacy beleid

Als laatste ge-update op 02 januari 2021

1. Definities

1.1
In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

1. Rebel Media Creators BV: de gebruiker van dit privacy beleid: Rebel Media Creators B.V. gevestigd aan de Kleine Koppel 48 in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20127764;
2. gebruiker: de natuurlijke persoon die met Rebel Media Creators BV een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan of die via de website het contactformulier heeft ingevuld;
3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Rebel Media Creators BV en de gebruiker;
4. website: de website www.getsalt.com die door Rebel Media Creators BV wordt beheerd;
5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

2. Persoonsgegevens

2.1

Voor Rebel Media Creators BV is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Rebel Media Creators BV volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2
Rebel Media Creators BV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3
Rebel Media Creators BV verzamelt persoonsgegevens van de gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Rebel Media Creators BV heeft doorgegeven.

2.4
Rebel Media Creators BV verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam van de gebruiker, e-mailadres van de gebruiker, adres van gebruiker, mobiele telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en betaalgegevens van de gebruiker. Incidenteel verzamelen wij informatie m.b.t. voedselallergieën en gezondheid.

2.5
Rebel Media Creators BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals geaardheid, of geloof van gebruikers.

2.6
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Rebel Media Creators BV kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Rebel Media Creators BV raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de gebruiker er van overtuigd is dat Rebel Media Creators BV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de gebruiker contact op te nemen met Rebel Media Creators BV middels de contactgegevens opgenomen in 9.1 en dan zal Rebel Media Creators BV de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1


De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst (lidmaatschap op Salt) en het verbeteren van onze dienstverlening. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

3.2
Rebel Media Creators BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. naam en e-mailadres: om voor de gebruiker een account aan te kunnen maken op de website www.getsalt.com
2. naam en e-mailadres: voor het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de gebruiker;
3. naam en e-mailadres: voor het versturen van een nieuwsbrief;
4. naam, e-mailadres en adres: voor het tot stand komen van de overeenkomst;
5. naam en adres: voor het verzenden van shopbestellingen;
6. naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer: om contact met de gebruiker op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
7. betaalgegevens van de gebruiker; om een lidmaatschap te kunnen verlengen;
8. voedselallergieën en medische informatie; voor de veiligheid van deelnemers aan Salt Meetups.

3.3
De verstrekking van de naam en van het e-mailadres van de gebruiker is een contractuele verplichting. Indien de gebruiker bij het aanmaken van een account op de website niet zijn naam en e-mailadres invult, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen. Voor het verzenden van pakketjes en magazines zijn de adresgegevens noodzakelijk.

3.4
Rebel Media Creators BV zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5
Rebel Media Creators BV verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Rebel Media Creators BV streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6
Rebel Media Creators BV zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

4. Wissen van persoonsgegevens

4.1

Rebel Media Creators BV zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
2. de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2
Rebel Media Creators BV is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1

Rebel Media Creators BV zal de persoonsgegevens van de gebruiker aan derden verstrekken, indien:
1. Rebel Media Creators BV daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker;
2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
3. de doorgifte geschiedt aan een door Rebel Media Creators BV voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, zoals TargetPay, die de betaalmethoden verzorgt, MailChimp die de verzending van de nieuwsbrieven verzorgt, Frama, GLS en PostNL die de verzending van magazines en pakketjes verzorgt en Drukkerij Roularta die de adressering van de magazines verzorgt. Met elke bewerker heeft Rebel Media Creators BV een verwerkersovereenkomst gesloten die erop toe ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2

De gebruiker kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1

Op verzoek verleent Rebel Media Creators BV aan de gebruiker toegang tot alle persoonsgegevens die Rebel Media Creators BV van hem bijhoudt en verstrekt Rebel Media Creators BV de gebruiker kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de gebruiker zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2
Rebel Media Creators BV biedt de gebruiker de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Rebel Media Creators BV van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3
Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Rebel Media Creators BV worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Rebel Media Creators BV. Rebel Media Creators BV reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

7. Recht van beperking

7.1

Indien door de gebruiker een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de gebruiker Rebel Media Creators BV verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

8. Bezwaar

8.1

De gebruiker kan bij Rebel Media Creators BV bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Rebel Media Creators BV het bezwaar van de gebruiker heeft ontvangen, stopt Rebel Media Creators BV met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Rebel Media Creators BV bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de gebruiker.

9. Contact
9.1

Voor vragen over de wijze waarop Rebel Media Creators BV persoonsgegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Rebel Media Creators BV van de gebruiker verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de gebruiker via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Rebel Media Creators BV. (+31) 033-8200252, abonnee@getsalt.com

9.2
Indien Rebel Media Creators BV op verzoek van de gebruiker persoonsgegevens van de gebruiker corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt, dan stelt Rebel Media Creators BV de gebruiker daarvan op de hoogte.

10. Beveiligingsmaatregelen

10.1

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Rebel Media Creators BV verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

10.2
Gegevens die via de website aan Rebel Media Creators BV worden verstrekt, zijn versleuteld. Rebel Media Creators BV maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

11. Privacy beleid van derden

11.1

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Rebel Media Creators BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

12. Wijzigingen

12.1

Rebel Media Creators BV behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website www.getsalt.com staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Rebel Media Creators BV.

13. Datalek

13.1

Indien zich bij Rebel Media Creators BV een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Rebel Media Creators BV daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2
Indien er sprake is van een datalek bij Rebel Media Creators BV dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, dan stelt Rebel Media Creators BV de gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte.

14. Cookies

14.1

Rebel Media Creators BV gebruikt functionele en analytische cookies.

14.2
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de gebruiker.

14.3
Rebel Media Creators BV streeft ernaar geen tracking cookies te gebruiken die gebruikers kunnen volgen naar andere websites. Mocht Rebel Media Creators BV wel gebruik maken van tracking cookies, dan wordt voorafgaand aan het bezoek aan de website door de gebruiker toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de gebruiker toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker. De gebruiker kan zijn toestemming voor het plaatsen van tracking cookies te allen tijde intrekken.

14.4

De gebruiker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de gebruiker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de gebruiker functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Rebel Media Creators BV zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

15. Klacht indienen

15.1

Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Rebel Media Creators BV niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de gebruiker een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.