Disclaimer en Privacy Policy

Disclaimer

Salt Magazine, GetSalt.com is een uitgave, website van Rebel Media Creators BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Salt, is het mogelijk dat de informatie die in Salt of op GetSalt.com wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Salt geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Salt, GetSalt.com of met de tijdelijke onmogelijkheid om GetSalt.com te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Salt, GetSalt.com verkregen is. Salt garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Salt verkregen informatie.

De informatie op Salt wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy policy

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van u aanmelding en of bestelling zo snel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onszelf of zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Uw gegevens zijn ook beschikbaar voor onze partners. Zij kunnen uw gegevens gebruiken om u interessante informatie en/of aanbiedingen van hen zelf te verstrekken. Uw gegevens kunnen, samen met hun informatie over u, worden geanalyseerd, om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Dit gebeurt echter alleen met uw toestemming.

U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen beschikbaarstelling van uw gegevens aan derden. Indien u op een later tijdstip hiertegen bezwaar wenst te maken, kunt u dat doen door het sturen van een kaartje aan Salt Klantenservice Abonnementen, Kleine Koppel 48, 3812 PH Amersfoort.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze site. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een e-mail aan de Klantenservice, abonnee@getsalt.com

Indien het privacy statement wijzigt, vind je op deze pagina ten alle tijden de meest recente informatie. Wijzigingen in het privacy statement worden niet aangekondigd. Overeenkomstig met de wet van persoonsgegevens is Rebel Media Creators aangemeld bij de registratiekamer onder nr. M1003767.

Copyright

SALT is een geregistreerd merk van Rebel Media Creators
Alle rechten voorbehouden.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Rebel Media Creators (RMC) is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van RMC, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van RMC is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar: salt@getsalt.com

Rebel Media Creators B.V.
Kleine Koppel 48
3812 PH Amersfoort




Volg Salt op Twitter en Facebook